Polityka informacyjna dotycząca danych osobowych (RODO)

1. Wprowadzenie.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez powyższe spółki zarejestrowane w Szczecinie przy ulicy Juliana Niemcewicza 26/p.610. Określa rodzaje danych osobowych,  które  te spółki  gromadzą, a także  sposób i przyczynę gromadzenia danych osobowych. Wyjaśnia   do jakich celów są wykorzystywane a także  kiedy oraz  dlaczego spółki dzielą się danymi osobowymi z innymi podmiotami. Określa  prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Polityka prywatności ma swoje zastosowanie jeśli:

 1. Zgłaszasz swoją Kandydaturę podczas udziału w rekrutacji;
 2. Przesyłasz dane wrażliwe jako potencjalny Nabywca lokalu korzystając m in. z: formularza zamieszczonego na stronie www.empiriumdeweloper.pl (Strona Internetowa), portali nieruchomościowych, formularzy utworzonych na stronach portali społecznościowych, komunikatorów itp..
 3. Przesyłasz dane będąc Nabywcą Nieruchomości mieszkania, domu, działki.
 4. Reprezentujesz Nabywcę Nieruchomości np. przy: w czynnościach uzyskiwania finansowania przedmiotu zakup, szacowania wartości nieruchomości, czynności odbiorowych.
 5. Przesyłasz dane jako Kontrahent lub  Przedstawicielem Kontrahenta.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

 

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych dla konkretnych jest

 1. EMPIRIUM DEWELOPER SP. Z.O.O., NIP: 8513190240, REGON: 363354550, KRS: 0000594774 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 26/610.
 2. EMPIRIUM SP. Z.O.O. NIP: 8513247282, REGON: 385832676 KRS: 0000835071 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 26/610

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na adres e-mail.: biuro@empiriumdeweloper.pl, sprzedaz@empiriumdeweloper.pl.

 

3. Kategorie danych do przetwarzania

 1. Jeśli bierzesz udział w rekrutacji jako Kandydat zbieramy informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych, przekazywane nam w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań. Są to w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, znajomości języków obcych
  Jeżeli jesteś potencjalnym Nabywcą nieruchomości, zbieramy informacje przekazywane nam poprzez formularze zawarte na Stronie Internetowej oraz zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej, a także informacje przekazywane nam poprzez inne formy kontaktu. Są to w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail lub numer telefonu.
 2. Jeżeli jesteś Nabywcą Nieruchomości zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres zameldowania, PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, stan cywilny.
 3. Jeżeli Reprezentujesz Nabywcę Nieruchomości zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres zameldowania, PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, stan cywilny.
 4. Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, adres siedziby, numer NIP, numer REGON, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz, dane potrzebne do zawarcia przez nas umowy z tym podmiotem, o ile są do tego niezbędne. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w toku współpracy z nami.

 

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. Zawarcia, wykonania i realizacji umów rezerwacyjnych, przedwstępnych deweloperskich, umów przeniesienia własności, umów cesji wierzytelności, umowy rachunku powierniczego i innych umów związanych nabyciem lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, a także w celu podjęcia wszelkich działań na żądanie osób, których dane dotyczą zawarcia umowy. Podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt. b) RODO.
 1. Wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora, w tym w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych, w tym wystawiania dokumentów księgowych lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa, a także udzielenia informacji na żądanie organom państwowym, Policji, Prokuraturze, Sądom na podstawie wskazanej przez nich podstawie prawnej. Podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt. c) RODO.
 1. Dochodzenia należności co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt. f) RODO.
 1. Ewentualnych sporów sądowych, w tym ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest prawie uzasadnionym interesem Administratora. Podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt. f) RODO.
 1. Dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazywania faktów, co jest prawnym uzasadnieniem interesów Administratora. Podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt. f) RODO.
 1. Marketingu i promocji oferowanych lokali w przedsięwzięciach deweloperskich. Podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt. f) RODO7.
 1. Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta przetwarzamy Twoje dane osobowe w  celu zawarcia i wykonania umowy. Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze a także realizacji uzasadnionego interesu administratora danych np. dla celów administracyjnych, statystycznych i raportowych. Podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b, c i f RODO.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów , a także w przypadku marketingu i promocji jest dobrowolne, lecz nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy  i jej realizację a także niemożliwość oferowania lokali przez Administratora. 

 

5. Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe Pana/Pani/Państwa mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa oraz w tym wszystkim podmiotom z których usług Administrator korzysta przy wykonaniu obowiązków, w tym w szczególności: bankom prowadzącym rachunek powierniczy, bankowi kredytującemu danego nabywcę, notariuszom, adwokatom, radcom prawnym, bankom prowadzącym rachunek bankowy Administratora, podmiotom prowadzącym obsługę księgową, podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną, podmiotom obsługującym i tworzącym programy do obsługi przedsięwzięć deweloperskich, programistom, zarządcy nieruchomości wspólnej, podmiotom którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, podmiotom którym powierzono obsługę prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego, architektom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności, dostawcom mediów.      

 

6. Okres i kryteria przechowywania danych

Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 poniższych celów przetwarzania tj.:

 1. W zakresie realizacji zawartej umowy z Panem/Panią/Państwem umów, przez okres do czasu zakończenia jej obowiązywania a po tym czasie przez okres w zakresie określonym przez przepisy prawa do czasu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikający z treści tej 
 2. W zakresie wykonania obowiązków przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem okresów przedawnienia w tych przypadkach, gdy dochodzi do przedawnienia.
 3. W zakresie dochodzenia należności przez okres 10 lat od zakończenia realizacji umowy
 4. W zakresie sporów sądowych i zabezpieczenia dowodów przez okres 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie i wyegzekwowania należności.
 5. W zakresie marketingu i promocji oferowanych lokali w przedsięwzięciach deweloperskich przez okres 10 lat od daty wyrażenia zgody , lecz nie dłużej niż do czasu wycofania takiej zgody

 

7. Prawa i dotyczące danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych przysługuje Panu/Pani/Państwu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO) , do sprostowania danych (art.16. RODO) i usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) jeśli nie zachodzą nadal okoliczności o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), f) RODO prawo  do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), bycia powiadamianym przez administratora danych o sprostowania , usunięciu lub o ograniczaniu przetwarzania danych (art. 19  RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), jeżeli uważa, że Administrator przetwarza dane niezgodne z prawem, (tj. może w tej sprawie złożyć skargę do Prezesa urzędu Ochrony  Danych osobowych ).

Nadto osoby które udzieliły Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO mają prawo na cofnięcie zgody  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano przed jej cofnięciem.